Klachtenregelement Yogacollege

Klachtenprocedure Yogacollege Tilburg  

Yogacollege Tilburg doet er alles aan om jou een zo’n optimale mogelijke opleiding aan te bieden. 

Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Vanzelfsprekend kun je je klachten of opmerkingen dan aan ons voorleggen, zoals je weet benadrukken we bij de start van de opleiding dat je van je hart geen moordkuil maakt.  

Wij zullen je klachten altijd in vertrouwen behandelen en in overleg met je proberen tot een oplossing te komen. We vragen je voordat je deze officiële procedure op start een afspraak met ons te maken zodat we je klacht kunnen doornemen. We zullen op een open dit gesprek in gaan. We zullen er dan waarschijnlijk uit komen. Mocht dit niet lukken dan kun je de route bewandelen zoals hieronder staat beschreven.  

Yogacollege Tilburg neemt daarbij de volgende procedure in acht.  

1. Termijn indienen klacht  

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Yogacollege Tilburg Onder ’tijdig’ wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn nadat de leerling de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de leerling zijn of haar rechten ter zake verliest.  

2. Kenbaarheid  

Indien de klacht niet op schrift gesteld is, kan worden verzocht dit alsnog te doen via: Yogacollege Tilburg t.a.v. Marloes van Boxtel, Dudokhof 79-01a, 5041EZ Tilburg  

Indien het een relatief eenvoudig en snel op te lossen probleem betreft, kan het probleem telefonisch kenbaar worden gemaakt. Yogacollege Tilburg zal dan zo spoedig mogelijk een oplossing voorstellen.  

3. Privacy  

Een klacht zal door Yogacollege Tilburg altijd vertrouwelijk worden behandeld.  

4. Bevestiging klacht  

Yogacollege Tilburg zal binnen vijf werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden, over het algemeen hanteren we een termijn van maximaal 4 weken.  

5. Onderzoek klacht  

Yogacollege Tilburg verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen waarmee de klager kan instemmen. Tijdens het onderzoek van de klacht worden alle partijen gehoord om een zo goed mogelijk beeld van de klacht te krijgen.  

6. Reactie op het onderzoek  

Yogacollege Tilburg zal binnen de onder punt 4 gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.  

Klachtenregelement Yogacollege Tilburg 2021 

7. Geschillenregeling  

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat de geschillencommissie over zal nemen ter ondersteuning.  

  1. Geschillen tussen leerling en Yogacollege Tilburg over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).  
  2. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de klacht niet in onderling overleg is opgelost en niet heeft kunnen zorgen voor een bevredigende oplossing voor beide partijen wordt het geschil voorgelegd aan de geschillencommissie. Om het geschil vervolgens voor te kunnen leggen aan de Geschillencommissie moet de reclamant schriftelijk aangeven dat de uitkomst van de klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Als de reclamant vervolgens vermeldt een beroep te doen op de Geschillencommissie is er sprake van een formeel geschil.  
  3. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 
  4. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

8. Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd als de klager het antwoord heeft ontvangen, waarbij yogacollege Tilburg overtuigd is, naar redelijkheid en billijkheid en in lijn met de zwaarte van de klacht, alles in het werk te hebben gesteld om de klacht naar behoren te beantwoorden. De klacht wordt 1 jaar bewaard.  

 Klachtenregelement Yogacollege Tilburg 2021 

Powered by: One Love